Blog

Last May 16, 2019, International School of Laos hosted the VSSA Primary Basketball Championship Match for both boys and girls category. VPSI and PIS competed for the girls category and ISL and VPSI competed for the boys category. The games ended with VPSI winning both boys and girl category. ISL would like to congratulate VPSI for winning this year’s primary basketball tournament. We would also like to commend our ISL Basketball Team for winning 2nd place. We are so proud of you! Special thanks also to our basketball coach Mr. Stephen Kae and to the PE Department for your continuous inspiring our young players.

ໃນວັນທີ 16 ເດືອນ ພຶດສະພາ ແລ້ວນີ້, ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນ VSSA ຂອງຊັ້ນປະຖົມຮອບຊິງຊະນະເລີດປະເພດກິລາບານບ້ວງ ສໍາລັບທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ. ໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນພັດທະນາ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດປັນຍາທິບ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປະເພດຍິງ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປະເພດຊາຍ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍການທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນພັດທະນາ ໄດ້ຊະນະໄປທັງຮອບການແຂ່ງຂັນປະເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີມາຍັງໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວວຽງຈັນພັດທະນາ ສໍາລັບການຊະນະການແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງຂອງຊັ້ນປະຖົມໃນປີນີ້. ພວກເຮົາກໍຂໍຊົມເຊີຍທີມບານບ້ວງຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2 ຂອງການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາພູມໃຈໃນຕົວຂອງພວກນ້ອງ! ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງອາຈານສອນ ບານບ້ວງຂອງພວກເຮົາ Mr. Stephen Kae ແລະ ພາກສ່ວນທີມຄູກິລາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສ້າງແຮງບານດານໃຈໃຫ້ນັັກກິລາເຍົາວະຊົນຂອງພວກເຮົາ.