Blog

Join our 5-Week Summer Enrichment Camp this coming June 22, 2020 to July 19, 2020 here at International School of Laos.

The Summer Enrichment Program is a whole day activity from Monday to Friday for kindergarten and primary students.
Activities include English language, science experiments, games, music, arts and crafts and many more.

This summer, we will also have Sports Academy and Robotics Club for 13-17years old. Both Sports Academy and Robotics Club will run for 4 weeks from June 22 to July 17, 2020.

Make your child’s summer memorable and valuable. What are you waiting for? Enroll now! Slots are limited. For questions or inquiries, please do not hesitate to call us at 021 261 614/5. We look forward to seeing you join our summer enrichment camp.

ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮຽນພັກແລ້ງ5ອາທິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ເດືອນມີຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ປີ 2020 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ.

ການຮຽນພັກແລ້ງຈະຮຽນຫມົດມື້ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສົມບູນ. ກິດຈະກຳປະກອບມີ: ຮຽນພາສາອັງກິດ, ການທົດລອງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເກມ, ສິລະປະ, ດົນຕີ, ງານປະດິດຝີມືຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນການຮຽນພັກແລ້ງນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີກິດຈະກຳດ້ານກິລາ ແລະ ຫຸ່ນຍົນສຳລັບນັກຮຽນອາຍຸ 13-17 ປີ. ກິດຈະກຳດ້ານກິລາ ແລະ ຫຸ່ນຍົນຈະໃຊ້ເວລາຮຽນ 4 ອາທິດເລີ່ມວັນທີ 22 ເດືອນມີຖຸນາ ຫາ 17 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2020.

ມາສ້າງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ ແລະ ອັນມີຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານກັນເທາະ. ທ່ານຈະລໍຖ້າສິ່ງໃດ? ຮີບພາກັນມາລົງທະບຽນດຽວນີ້! ຮັບຈຳນວນຈຳກັດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ 021 261614/5. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮຽນພັກແລ້ງໃນຄັ້ງນີ້ຂອງພວກເຮົາ.