Blog

International School of Laos Kindergarten will be having their Year-End Program and Graduation Ceremony at Muong Thanh Luxury Hotel on May 29, 2019. Tickets are now available at ISL Accounting Office for only 25,000kip/person. Limited Seats.

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວຊັ້ນອະນຸບານຈະຈັດງານປິດພາກຮຽນ ແລະ ງານຮັບໃບປະກາດຢູ່ ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງ ໃນວັນທີ່29 ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ2019 ເລີ່ມເວລາ 5 ໂມງຕອນແລງ. ທ່ານສາມາດຊື້ປື້ເຂົ້າງານໄດ້ທີ່ຫ້ອງການເງີນ ປີ້ໜື່ງລາຄາ 25,000 ກີບ. ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ