Blog

Congratulations Mr. Phonesena Chanthavong for winning Bronze Medal in the Art Category during the Vilnius International Project Olympiad 2020.

VILIPO is an exciting and stimulating international competition for students aged 13-19. It is their mission to foster a global understanding of environmental issues and to make advances in sustainability through basic science, arts, technology and engineering.

Special thanks to Teacher Jayson Balansag for your help and support.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທ້າວ ພົນເສນາ ຈັນທະວົງ ໃນການແຂ່ງຂັນສິລະປະ Art Category ເຊິ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼຽນທອງແດງໃນໂຄງການ the Vilnius International Project Olympiad ປະຈຳປີ 2020.
VILIPO ເປັນໂຄງການທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນລະດັບນານາຊາດສໍາລັບນ້ອງໆນັກຮຽນອາຍຸ 13-19 ປີ. ເປັນພາລະກິດໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບໂດຍລວມຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວາງແຜນລວງໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຢືນຢົງຂັ້ນພື້ນຖານໃນດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ສິລະປະ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກຳ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ ອາຈານ Jayson Balansag ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ.

تصليح تلفونات - تصليح سيارات