Blog

Today we invited FAS at ISL Nongbone Campus to conduct intensive First Aid and CPR training for our representative teachers from each level, Thongkang Campus and particularly our P.E. teachers.

There are instances where a teacher might need to administer first aid on a student. It could be a minor incident like a small wound from playing to mild injuries while doing sports. As one of the adults present during such an incident, it is very important that our teachers are prepared and knows how to deal with emergency situations.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຊີນສູນ FAS ມາທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວເພື່ອເຝິກອົບຮົມດ້ານການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການປໍ້າຫົວໃຈ (CPR) ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ-ອາຈານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງແຕ່ລະຊັ້ນຂອງສາຂາຫນອງບອນ ແລະ ສາຂາທົ່ງກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຈານພາລະສຶກສາ.

ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອກຽມຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບນັກຮຽນ. ອາດຈະເປັນບາດແຜເລັກໜ້ອຍເມື່ອນັກຮຽນປະສົບອຸບັດຕີເຫດເມື່ອຫຼິ້ນກິລາ.ນີ້ຈະເປັນການສະແດງເປັນເຫດການທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍທີ່ບັນດາຄູ-ອາຈານຕ້ອງກຽມພ້ອມ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.