Blog

International School of Laos organized a 3-day In-Service Training for all our Nongbone and Thongkang Campus teachers and staff from August 12-14, 2020.

We will come together in professional training and staff development sessions to discuss new school policies and boost up the efficiency, knowledge, and motivation in our field. In-Service Training is very important to acquire new strategies and instructional skills that will enable us to perform duties more effectively. This is also a great chance to bring the Vientiane team together in activities that will help us collaborate and connect with each other.

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມດ້ານບໍລິການ (Service Training)ເປັນເວລາ 3ມື້ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານທຸກຄົນໃນສາຂາທົ່ງກາງ ແລະ ສາຂາຫນອງບອນເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນ ວັນທີ 12-14 ເດືອນສິງຫາ 2020.

ພວກເຮົາມາລວມຕົວກັນເພື່ອເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາອາຊີບຢ່າງມີປະສິດຕິພາບພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນວຽກງານ. ໃນການເຝິກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການ (Service Training) ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເພີ່ມຍຸດທະວິທີໃຫມ່ໆ ແລະ ທັກສະການສິດ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ, ປະສິດຕິຜົນຫລາຍຂຶ້ນໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນເອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເປັນໂອກາດດີທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຄູ-ອາຈານໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວໃນສາຂາທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນໃນການສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມືຄວາມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

DAY 1
Welcome Teachers, New School Policy discussion and Team Building activities at Inpeng Culture Park
Department Session 1 & 2 at Nongbone Campus

ມື້ທີ1
ຕອນຮັບອາຈານທຸກຄົນ, ປຶກສາຫາລືເລື່ອງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຢູ່ສວນວັດທະນາທຳອິນແປງ
ພາກສ່ວນວິຊາການ 1 & 2 ທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວສາຂາຫນອງບອນ

DAY 2
Teachers Handbook, Collaborative Planning and Department Sessions 3,4,&5 at Nongbone Campus

ມື້ທີ2
ປຶ້ມຄູ່ມືອາຈານ, ວາງແຜນການສ່ວນລວມ ແລະ ພາກສ່ວນວິຊາການ 3, 4&5 ທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວສາຂາຫນອງບອນ

DAY 3
Teachers & Staff Trip to Nam Pien Yorlapa

ມື້ທີ3
ໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ນໍ້າປ່ຽນຍໍລະປ່າ.