Blog

Do you love playing volleyball, basketball or football? Join our OPEN SPORT WEEK!
Students who will be joining our Sport Week must bring their PE uniform/sport clothes. Check the schedules below, we will start at 4:15pm. For more information, please visit the PE Department.

ເຈົ້າຮັກໃນການຫຼີ້ນກິລາຕີບານ, ບານບ້ວງ ແລະ ເຕະບານບໍ່? ເຊີນມາເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ OPEN SPORT WEEK! ຂອງພວກເຮົາ
ນັກຮຽນທ່ານໃດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ Sport week ຕ້ອງເອົາຊຸດກິລາມານຳ. ກະລຸນາກວດເບິ່ງຕາຕະລາງທາງລຸ່ມນີ້, ເຮົາຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 4:15 ຕອນແລງ. ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາສອບຖາມພາກສ່ວນພາລະສຶກສາ