Blog

Our guest speaker Dr. Bernadette Gonzales imparted several knowledge and skills about interactive teaching yesterday for our Nongbone and Thongkang Campus KG and Primary teachers.

Dr. Gonzales holds a master’s degree, with honors, and a doctor’s degree in Public Administration. She is an education expert from the Philippines who has been working in Laos for the past 11 years for education improvement and development to include teaching strategies, curriculum improvement, and assessment, towards critical thinking and lifelong learning.

ເປັນກຽດຕອນຮັບແຂກພິເສດຂອງເຮົານັກບັນຍາຍ ທ່ານ ນາງ ດຣ. Bernadette Gonzalesຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈເພື່ອເຝິກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາຄູ-ອາຈານຊັ້ນປະຖົມສົມບູນ, ຊັ້ນອະນຸບານທີ່ສອນຢູ່ສາຂາທົງກາງແລະ ສາຂາຫນອງບອນໃນມື້ວານນີ້.

ທ່ານ ນາງ ດຣ. Gonzales ໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທ, ແລະ ປະລິນຍາເອກເກດນິຍົມອັນດັບຫນຶ່ງ, ສາຂາດ້ານບໍລິຫານລັດຖະປະສາດ. ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຈາກປະເທດຟີລິປິນທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວໄດ້11 ປີໃນການພັດທະນາ ແລະ ການປັງປຸງດ້ານການສຶກສາເຊັ່ນ: ຍຸດທະວິທີ, ການປັງປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ການປະເມີນ ເຊິ່ງໃຫ້ຊອດຄ່ອງກັບການຄິດແບບວິເຄາະ ແລະ ການຮຽນແບບຕະຫຼອດຊີວິດ.