Blog

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວຈະໄດ້ຈັດງານ Flea market ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2019 ນີ້. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຂາຍອາຫານ, ປື້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອື່ນ. ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນໄດ້ໂດຍການຊື້ ຫຼື ບໍລິຈາກປຶ້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ເກີບ ແລະ ອື່ນໆ. ງານແມ່ນຈະເປີດໃນຊົ່ວໂມງພັກຮຽນ, ພັກທ່ຽງ ແລະ ຫຼັງຈາກເລີກຮຽນ.
ລາຍໄດ້ທັງໝົດແມ່ນຈະນຳໄປບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ Redcross.org ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພຮ້າຍແຮງຈາກໄຟປ່າທີ່ອົດສະຕາລີ.

International School of Laos Student Council are organizing a flea market on January 17, 2019. Our students will be selling food, books, clothes and many more. You may help by buying and/or donating second-hand books, clothes, stationaries, shoes, etc.
Proceeds will be donated to Redcross.org who are helping the people who’ve faced the devastating fires in Australia.