Blog

Dear ISL Parents,

Based on the recommendation of the Ministry of Health and the Ministry of Education and Sports, we will be suspending kindergarten classes from March 18 – April 21, 2020 and Primary from March 19 – April 21, 2020. We will reassess opening our school again following the Lao New Year holiday. We recognize that this is not an ideal situation, but we must do what is best for the health and safety of our community. Since we will not have class, we will begin distance learning starting next week. We will send a message within the next few days detailing our distance learning plan. We appreciate your understanding and support during this difficult time. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

ຮຽນເຖິງ: ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານ,
ເລື່ອງ: ການພັກຮຽນຂອງ ຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມ ຂອງໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວ ເພື່ອຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກລະບາດ (Covid-19).

ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວ ສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 21 ເມສາ 2020. ແລະ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ແມ່ນຈະເລີ່ມພັກຮຽນ ແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 21 ເມສາ 2020. ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາມື້ເຂົ້າຮຽນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຫຼັງຈາກ ແລ້ວບຸນປີໃໝ່ລາວ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຖານະການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກ ເຮົາຈະໄດ້ພັກໂຮງຮຽນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການຈັດການຮຽນ – ການສອນ ແບບອອນລາຍເລີ່ມຈາກອາ ທິດໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ.ພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການຮຽນການສອນຂອງນັກ ຮຽນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮັບຮູ້ພາຍໃນ 2-3 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກາ ນສະໜັບສະ ໜູນຂອງທ່ານເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຍາກລຳບາກແບບນີ້.ຖ້າຫາກ ທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.