Blog

It is the International School of Laos’ tradition to wish different public sectors a wonderful year ahead. One of our efforts to strengthen the mutual relationship between international schools and Laos. Thank you very much for your warm welcome during our visits.

ນີ້ແມ່ນອີກປະເພນີໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ເພື່ອອວຍພອນໃຫ້ກັບ ພາກ – ລັດ ໃນແຕ່ພາກສ່ວນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປີໃໝ່ນີ້. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນການສ້າງສາຍພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວ ແລະ ປະເທດລາວ. ຂໍຂອບໃຈສຳລັບການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນຕະຫຼອດ ໃນການເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຮົາ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.