Blog

Happy 100th Day in School!
Yesterday, International School Of Laos primary teachers gave gifts to the students in celebration of the 100th Day of School.


ຄົບຮອບ 100 ວັນຂອງການມາໂຮງຮຽນ
ມື້ວານນີ້ທາງຄູອາຈານໄດ້ເອົາຂອງຂັວນເລັກນ້ອຍໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນປະຖົມເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບການມາໂຮງຮຽນ 100 ວັນ.