Blog

The Grade 11 IGCSE Physics class the activity on States of Matter and the Kinetic Model of Matter using the PhET Simulation. In this activity, they investigated the states of matter-solid, liquid, and gas and how can the Kinetic Model of Matter explain their properties and behaviour. They also used the simulation to demonstrate the basic principles of the Kinetic Model of Matter.

ຊັ້ນຫ້ອງ ມ6 ຮຽນວິຊາ ຟີຊິກ IGCSE ມີກິດຈະກຳກ່ຽວກັບທົດລອງສານ ແລະ ຮູບແບບຂອງສານໂດຍໃຊ້ການຈຳລອງ PhET. ໃນກິດຈະກຳນີ້, ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນໄດ້ກວດສອບຮູບແບບສານ ພາວະແຂງ,ພາວະແຫລວແລະ ພາວະກາສ. ອີກຢ່າງຫນຶ່ງຍັງໄດ້ຈຳລອງການເຄື່ອນໄຫວ,ຄຸນນະສົມບັດວ່າເປັນແນວໃດ. ພວກເຂົາຍັງໃຊ້ການຈຳລອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫລັກການພື້ນຖານຂອງ Kinetic.