Blog

Enrollment is ongoing for the academic year 2021-2022, from toddlers to high school. Our school welcomes the admission of all qualified Lao national and expatriate children.

International School of Laos is a certified Cambridge recognized school. We offer a primary and secondary Cambridge curriculum, IGCSE format of learning to support quality education, qualified teachers and modern facilities.

We are open Monday to Friday from 9:00-16:00. For more information, please don’t hesitate to call us at 021-261614/5, WhatsApp 02029939941 or email us at info@isl.edu.la.
ການລົງທະບຽນແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ສຳລັບສົກຮຽນ 2021-2022, ເລີ່ມຮັບຕັ້ງແຕ່
ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບສະໝັກນັກຮຽນສັນຊາດລາວ ແລະ ນັກຮຽນສັນຊາດຕ່າງປະເທດ. ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Cambridge ໂດຍມີທັງໝົດ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຫຼັກສູດ Cambridge, ຮູບແບບ IGCSE ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ອາຈານສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສົບການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາເຂົ້າການທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 16:00 ໂມງແລງ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ 021-261614/5, WhatsApp 02029939941 ຫຼື ສົ່ງທາງອີແມວ info@isl.edu.la.