Blog

Enrollment is now ongoing! Register your kids now and get a 10% discount until June 10, 2021. Our school welcomes the admission of all qualified Lao national and expatriate children.

We offer high-quality education, a friendly environment, qualified teachers and modern facilities. For more information, please don’t hesitate to call us at 021-261614/5 or email us at info@isl.edu.la.

ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວມີຄວາມຍີນດີທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການເປີດລົງທະບຽນສໍາລັບສົກຮຽນ 2021-2022. ເປິດສົກຮຽນສໍາລັບຊັ້ນ ລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍແມ່ນກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກຢູ່. ຮັບຈໍານວນຈໍາກັດສໍາລັບໃນແຕ່ລະຊັ້ນ. ຮີບຮ້ອນມາລົງທະບຽນໃຫ້ກັບລູກຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ10% ຈົນຮອດວັນທີ 10 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ນີ້. ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບສະໝັກນັກຮຽນສັນຊາດລາວ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດ. ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວເປັນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Cambridge ໂດຍມີທັງໝົດ 3 ສາຂາຢູ່ໃນປະເທດລາວ: ສາຂາໜອງບອນ ແລະ ສາຂາທົ່ງກາງ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກສາຂາໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ ປາກເຊ. ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຫຼັກສູດ Cambridge, ຮູບແບບ IGCSE ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາມີຄຸນນະພາບ, ອາຈານສອນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບມ ມີປະສົບການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາເຂົ້າການທຸກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 16:00 ໂມງແລງ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ 021-261614/5 ຫຼື ສົ່ງທາງອີແມວ info@isl.edu.la.