Blog

Coronavirus Precautionary taken at ISL Nongbone Campus:
-The temperature of all our students were checked.
-The temperature of all our staff and teachers were also checked.
-Hand sanitizers are available in each classroom.
-Face masks were also given to all students and staff.
-Sanitized dishes and cutlery in the kitchen.
-Sanitized bathroom floors, corridors and classrooms.
-Antibacterial liquid soap in the bathrooms.
-Students only use drink bottles at school for water (no cups) and teachers have their own cups/glasses/water bottles.
-Disinfecting of doorknobs, handrails, countertops.

ການກຽມພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ສາຂາ ໜອງບອນມີດັ່ງນີ້:
– ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ກວດອຸນຫະພຸມຂອງນັກຮຽນຫມົດທຸກຄົນ.
– ກວດອຸນຫະພຸມຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານທຸກຄົນ.
– ພວກເຮົາໄດ້ເອົານ້ໍາຢາລ້າງມື້ໄວ້ໃນທຸກໆຫ້ອງຮຽນ.
– ໂຮງຮຽນໄດ້ມີການແຈກຢາຍຜ້າອັດປາກໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ທຸກຄົນ.
– ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດເລື່ອງການອະນາໄມ ຖ້ວຍ, ຈານ ແລະ ບ່ວງສ້ອມ ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວໃຫ້ສະອາດຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
– ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດເລື່ອງການອະນາໄມ ຫ້ອງນໍ້າ, ທາງຍ່າງ ແລະ ຫ້ອງຮຽນໃຫ້ສະອາດຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
– ໄດ້ໃສ່ສະບູເຫຼວລ້າງມື ສໍາລັບຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ໃສ່ໃນຫ້ອງນໍ້າທຸກຫ້ອງ.
– ນັກຮຽນດື່ມນໍ້າດ້ວຍຕຸກນໍ້າດື່ມຢູ່ໂຮງຮຽນ (ບໍ່ໃຊ້ຈອກ) ແລະ ຄູ ອາຈານທຸກຄົນມີຈອກ/ຈອກແກ້ວ/ຕຸກນໍ້າຂອງແຕ່ລະຄົນ.
– ຂ້າເຊື້ອລູກບິດປະຕູ, ຮາວຈັບຂັ້ນໃດ ແລະ ໂຕະຕັ່ງທຸກຫ້ອງຮຽນ