Blog

International School of Laos will be celebrating Chinese New Year on January 23, 2020 from 2:00-4:00pm. We will have a dragon dance and special performances from our students. All ISL parents are invited to celebrate with us.

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວຈະໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຈີນໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ຕັ້ງແຕ່ 2:00-4:00 ແລງ. ພວກເຮົາຈະມີຂະບວນເຊີດສິງໂຕ ແລະ ການສະແດງພິເສດຈາກນ້ອງໆນັກຮຽນ. ເຮົາຂໍເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມຊົມ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງໄປກັບພວກເຮົາ.