Blog

International School of Laos celebrated Chinese, Vietnamese and Korean New Year. Everyone enjoyed watching the dragon dance and other performances from our students. Happy Chinese, Vietnamese and Korean New Year everyone.

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງເທດສະການປີໃໝ່ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫຼີ. ທຸກຄົນພາກັນມ່ວນຊື່ນກັບການຮັບຊົມຂະບວນເຊີດສິງໂຕ ແລະ ການສະແດງຕ່າງໆຈາກນ້ອງນັກຮຽນ. ສຸກສັນວັນປີໃໝ່ຈິນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫຼີ