Blog

International School of Laos is a certified Cambridge recognized school in Laos. We offer primary and secondary Cambridge curriculum as well as IGCSE format of learning to all our students. Today until tomorrow, our primary and secondary students will be taking their Cambridge Progression Exam. Good luck!

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ການຮັບຮອງຈາກ ແຄັມບຮິກ(Cambridge) ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການສອນລະບົບແຄັມບຮິກກັບຊັ້ນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ລວມເຖິງການຮຽນ IGCSE ໃຫ້ກັບນັກຮຽນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ມື້ນີ້ຈົດຮອດມື້ອື່ນ, ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ເຮັດການສອບເສັງ Cambridge Progression Exam. ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆໂຊກດີ