Blog

We started the 2nd week of Back-to-School with awards and appreciation to all our students’ achievements from the previous academic year. Congratulations to two of our students who received a scholarship to study High School in Pearson College UWC, Victoria, Canada, and Xavier Senior High School, Yamaguchi, Japan. Cheers to our students who received certificates and gift checks to celebrate their success in the government exams. We would also like to congratulate our last year’s Grade 5 and 9 students for successfully moving up to Lower and Higher Secondary.

Compliments to all our learners. We wish you a more successful year ahead.

ເປັນອາທິດທີ2 ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ໂດຍການມອບລາງວັນ ແລະ ຍິນດີຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນໃນປີສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີຕໍ່ນັກຮຽນ2ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນ Pearson College UWC, Victoria ຈາກປະເທດການາດາ ແລະXavier Senior High school, Yamaguchi ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອີກຄັ້ງຫນຶ່ງຕໍ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ແລະ ຂອງຂວັນເນື່ອງໃນໂອກາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເສັງຈົບຊັ້ນຫລັກສູດພາສາລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຂໍຊົມເຊີຍນັກຮຽນຊັ້ນ ປ5 ແລະ ມ4 ທີ່ເສັງຜ່ານ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

ພູມໃຈໃນຄວາມສຳເລັດຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ຫວັງວ່າສົກຮຽນນີ້ຄົງເປັນສົກຮຽນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຍິ່ງກວ່າ.

تصليح تلفونات - تصليح سيارات